Noora Sandgren

Fluid Being: Dialogue 13.8.2016 (30min, lilac explosion)
Fluid Being: Dialogue 5.2.2017 (30min)
Fluid Being: Dialogue 26.10.2017 (30min)
Fluid Being: Dialogue 2.4.2016 (20min)
Fluid Being: Dialogue 15.10.2015 (30min)
Fluid Being: Dialogue 10.4.2016 (43min)
Fluid Being: Eye – Body (Red Black), 2015
Fluid Being: Eye – Body (Reds), 2015